โครงการส่งเสริมสุขภาพ “รุ่นใหญ่ วัยสามารถ (SMART)”

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม เรือนรับรองอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพ “รุ่นใหญ่ วัยสามารถ (SMART)” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดตั้ง ศูนย์ส่งเสริมพฤฒิพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai Senior Wellness Center) เพื่อพัฒนาเครือข่ายบูรณาการส่งเสริมพฤฒิพลังกาย ใจ ปัญญาแก่ผู้สูงอายุ และพัฒนาต้นแบบการสร้างสังคมผู้สูงอายุ รวมทั้งเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ระหว่าง ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ และชุมชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยภายในระหว่างเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพ “รุ่นใหญ่ วัยสามารถ (SMART)” ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการดูแลและส่งเสริมสุขภาพอย่างถูกต้อง โดยทีมวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญ และจะจัดกิจกรรมทั้งหมด 6 กิจกรรม เดือนละ 1 ครั้ง
ประกอบด้วย

กิจกรรมที่ 1 การตรวจสุขภาพและวัคซีน วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564
กิจกรรมที่ 2 โรคประจำตัว และการส่งเสริมศักยภาพในการดูแลตนเอง วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564
กิจกรรมที่ 3 การฝึกการจัดการอารมณ์ วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564
กิจกรรมที่ 4 อาหาร วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564
กิจกรรมที่ 5 การออกกำลังกายและการป้องกันการล้ม วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564
กิจกรรมที่ 6 การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564

ร่วมแสดงความคิดเห็น