โรงเรียนสันกำแพง ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียน ที่จัดกิจกรรมเชิงบวก ด้านประชาธิปไตย ปีการศึกษา 2563

สภานักเรียน โรงเรียนสันกำแพง เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเชิงบวกของโรงเรียน และสามารถนำมาเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนในสังกัดได้ จากกิจกรรมที่คัดเลือกทั้งหมด จำนวน 522 กิจกรรม รวม 466 โรงเรียน โดยแยกเป็นกิจกรรม 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านประชาธิปไตย ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย และด้านยาเสพติด โดยสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน กลุ่มส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน ได้คัดเลือกโรงเรียนที่จัดกิจกรรมเชิงบวก และสามารถเป็นแบบอย่างได้ แยกเป็น 4 ด้าน จำนวน 11 โรงเรียน ผลปรากฏว่าโรงเรียนสันกำแพง โดยสภานักเรียน โรงเรียนสันกำแพง ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนที่จัดกิจกรรมเชิงบวกด้านประชาธิปไตย ปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมภายใต้ “โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์ ชุมชนป้องกัน สานสายใย ใส่ใจสิทธิ” (SPK See Your Rights)

สามารถเข้ารับชมตัวอย่างการจัดกิจกรรม ทางเว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (http://www.obec.go.th/)

หัวข้อ : รอบรั้วโรงเรียน ชื่อบทความ : โรงเรียนที่จัดกิจกรรมเชิงบวก ปีการศึกษา 2563

ร่วมแสดงความคิดเห็น