ทต.ช่อแฮจัดโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน

ทต.ช่อแฮจัดโครงการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน

เทศบาลตำบลช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ โดยนายอดุลย ไหลทุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนเทศบาลตำบลช่อแฮ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่ายฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนเทศบาลตำบลช่อแฮ ดำเนินโครงการฯโดยดร.เกษราพร ทิราวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่เฉลิมพระเกียรติ

โครงการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนเทศบาลตำบลช่อแฮจัดขึ้น เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องการท่องเที่ยว สำรวจ และวิเคราะห์ ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในพื้นที่เทศบาลตำบลช่อแฮ เพื่อให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวแก่สมาชิกในชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมด้วยช่วยกันพัฒนา ส่งเสริม ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนเทศบาลตำบลช่อแฮ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ สร้างเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ให้กับขุมชนเทศบาลตำบลช่อแฮ อย่างยั่งยืนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น