ผลประกวดนางนพมาศ ขบวนแห่งานประเพณีลอยกระทงอ.เด่นชัยประตูสู่ล้านนา

เมื่อคืน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 19.00 น. ณ เวทีกลางประเพณีลอยกระทง ของอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทงเด่นชัยประตูสู่ล้านนา ประจำปี 2566 โดยมีนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่เขต 3 หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ข้าราชการ และประชาชนชาวอำเภอเด่นชัย เข้าร่วมงานจำนวนมาก

นายประจักษ์ จินดาจำรูญ นายอำเภอเด่นชัย กล่าวรายงานว่า
อ.เด่นชัยกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน/ชุมชน สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเด่นชัย ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีลอยกระทงเด่นชัย ประตูสู่ล้านนาประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2566

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ปลูกฝังให้อนุชนรุ่นหลังได้รักษาและสืบทอดประเพณีอันดีงามนี้ให้คงอยู่คู่สังคมไทยยาวนานต่อไป รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเด่นชัยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่ง ๆ ขึ้นไป โดยมีผลการประกวดดังนี้

ผลการประกวดนางนพมาศ ในงานประเพณีลอยกระทงเด่นชัยประตูสู่ล้านนา ประจำปี 2566 ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมายเลข 3 น.ส.รมิตา สัมมานุช
หน่วยงานที่ส่งเข้าประกวด องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย และกองพันทหารม้าที่ 12 พล ม.1 ค่ายพระนาไชยบูรณ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ หมายเลข 1 น.ส.มุทิตา เวียงทอง
หน่วยงานที่ส่งเข้าประกวด เทศบาลตำบลปงป่าหวาย และร้าน ญ ญิ่ง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2ได้แก่ หมายเลข 10 น.ส.ศรินธร เกลี้ยกล่อม
หน่วยงานที่ส่งเข้าประกวด หมู่ที่ 1,3,10 ต.เด่นชัย ,หมู่ที่ 10 ต.แม่จั๊วะ, รร.บ้านห้วยกูด, คลังน้ำมัน ปตท.เด่นชัย,สรรพสามิตเด่นชัย และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3ได้แก่ หมายเลข 7 น.ส.กรวรรณ เละเซอะ
หน่วยงานที่ส่งเข้าประกวด หมู่ที่ 1 ต.แม่จั๊วะ, หมู่ที่ 4 ต.ปงป่าหวาย, รร.บ้านเด่นชุมพล และ รร.วิไลเกียรติอุปถัมภ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ได้แก่ หมายเลข 9 น.ส.อมรรัตน์ ถุงแก้ว
หน่วยงานที่ส่งเข้าประกวด หมู่ที่ 2,8 ต.เด่นชัย ,หมู่ที่ 10 ต.แม่จั๊วะ, รร.เด่นทัพชัย และ รร.อบจ.แพร่ เด่นไชยวิทยา

และรางวัลขวัญใจมหาชน ได้แก่ หมายเลข 10 น.ส.ศรินธร เกลี้ยกล่อม

ผลการประกวดขบวนแห่ งานประเพณีลอยกระทงเด่นชัยประตูล้านนา ประจำปี 2566 ประเภท หมู่บ้าน ชุมชน และสถานศึกษา ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมู่ที่ 7,9,10 ต.เด่นชัย,หมู่ที่ 5 ต.แม่จั๊วะ, ธนาคารออมสิน สาขาเด่นชัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ หมู่ที่ 1,3,10 ต.เด่นชัย, โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล, สกร.อำเภอเด่นชัย, การรถไฟแห่งประเทศไทยและโครงการก่อสร้างรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ (สัญญา 1)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2ได้แก่ หมู่ที่ 1 ตงแม่จั๊วะ,หมู่ที่ 4 ต.ปงป่าหวาย,โรงเรียนบ้านเด่นชุมพล และโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ หมู่ที่ 2,8 ต.เด่นชัย, หมู่ที่ 10 ต.แม่จั๊วะ, โรงเรียนเด่นทัพชัย และโรงเรียน อบจ.แพร่ เด่นไชยวิทยา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ได้แก่ หมู่ที่ 5,6 ต.เด่นชัย,หมู่ที่ 10 ต.แม่จั๊วะ,โรงเรียนบ้านห้วยกูด,คลังน้ำมันเด่นชัย,สรรพสามิตเด่นชัย และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น