อ.สูงเม่น จัดประชุม หน.ส่วนราชการ/คณะกรรมการบริหารงาน

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสูงเม่น ชั้น 2 นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ/คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ ครั้งที่ 12/2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ผู้บริหารสถานศึกษา ,นายกเทศมนตรีตำบลสูงเม่น ,นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง และกำนันทุกตำบล ร่วมประชุม
เพื่อรับฟังข้อราชการ ข้อสั่งการตามนโยบายของผู้บริหาร การวางแผนและรายงานผลการปฎิบัติงานประจำเดือน แนะนำข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ นายนพดล อินน้อง ปลัดอำเภอ เน้นย้ำสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตัวชี้วัดหลักจังหวัดแพร่ 12 เป้าหมายร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันสำคัญประจำเดือนธันวาคม 2564 แผนการออกรับบริจาคโลหิตในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ความคืบหน้าการสร้างโรงพยาบาลสูงเม่น การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พืชฤดูแล้ง ปี2564/65 การจัดทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุทางการเกษตรหมู่ละ 1 จุด จากเศษวัสดุทางการเกษตรแบบไม่กลับกอง เพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดหลักจังหวัดแพร่ 12 เป้าหมายร่วม ประจำปีงบประมาณ 2565 การบริหารจัดการขยะ การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและหมอกควันไฟป่า และสาธารณ ภัย
ในโอกาสนี้ นางมาลี ชัยธิ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอสูงเม่น ร่วมประชุมดังกล่าวด้วย การประชุมเน้นมาตร การป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น