ปศุสัตว์แพร่ ตรวจรับรองที่พักซากสัตว์

เมื่อวันที่27 มิ.ย.65 น.สพ.ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ นำคณะประกอบด้วย น.สพ.ภิเษก โรจนวิภาต หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นายสยาม สมฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป น.สพ.จิรัฎฐ์ ทะนันชัย นายสัตวแพทยชำนาญการ นายศักดิ์สิทธิ์ แสงสร้อย

ผู้แทนหัวหน้าด่านกักกันสัตว์แพร่ และนายเทวิน ต้นฟู เจ้าพนักงานสัตวบาล ปฏิบัติงานตรวจรับรองที่พักซากสัตว์เพื่อการบริโภค ประเภท ที่พักซากสัตว์เพื่อการเคลื่อนย้ายเข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาด ของ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) สาขาแพร่ เลขที่ 204 หมู่ 7 ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น