ปศุสัตว์แพร่ ร่วมตรวจ GMP น้ำนมดิบ

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. นายสัตวแพทย์ ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นำโดยนายสัตวแพทย์ ชัยรัตน์ บัวเลิศ ร่วมปฏิบัติงานกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 นำโดยนายสัตวแพทย์ขัยโรจน์ โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ออกตรวจติดตาม GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ของสหกรณ์โคนมแพร่ จำกัด ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เพื่อติดตามการรักษาการปฏิบัติงานของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบให้เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าเกษตร “การปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ (มกษ.6401-2558)”

ทั้งนี้ ในระหว่างเวลา 13.00 -16.00 น. ได้ลงพื้นที่ฟาร์มโคนม จำนวน 4 ฟาร์มในพื้นที่จ.แพร่ ในการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมให้มีการพัฒนาฟาร์มให้ได้มาตรฐานฟาร์ม หรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคนม (GAP)


ร่วมแสดงความคิดเห็น