ติดตามสถานการณ์การผลิตทุเรียน

“เกษตร จังหวัดเชียงใหม่ติดตามสถานการณ์การส่งเสริมการผลิตทุเรียนสายน้ำแร่แม่ออน”

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนางสาวอริศรา มหาวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอแม่ออนพร้อมเจ้าหน้าที่ ติดตามสถานการณ์การส่งเสริมการผลิตทุเรียนน้ำแร่แม่ออน ม.1 บ้านแม่รวม ต.ออนเหนือ จ.เชียงใหม่

พร้อมให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในพื้นที่ ในการผลิตทุเรียนคุณภาพและการป้องกันกำจัดศัตรูพืชในแปลงเกษตรกร smart farmer พร้อมเก็บเกี่ยวผลผลิต นายสีหเดช เจียเจษฎา ซึ่งปลูกทุเรียนน้ำแร่แม่ออน เป็นทุเรียนคุณภาพดี จากพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล มากกว่า 700 เมตร พื้นที่ต้นน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุอาหารในดิน และแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีความใสสะอาด อากาศบริสุทธิ์ ทำให้ทุเรียนให้ผลผลิตท้ายฤดูกาล ขนาดผลใหญ่ เปลือกบาง สีสวย อีกทั้งที่สำคัญให้รสชาติหวานอร่อยเนื้อสัมผัสที่ดีไม่เหมือนที่ไหน ซึ่งนายสีหเดช เจียเจษฎา กล่าวว่าตนเป็นนายกสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ ด้วยความสนใจการทำการเกษตรปรับพื้นที่กว่า 6 ไร่ ปลูกทุเรียนและไม้ผลแบบผสมผสาน หลากหลายพันธ์ุ มามากกว่า 10 ปี ได้แก่ หมอนทอง พวงมณี หลงลับแล มูซานคิง นกกระจิบ และไม้ผลเศรษฐกิจอื่นๆ เช่น เงาะ,มังคุด,ลองกอง เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมานั้นตนได้ช่วยสนับสนุนสมาคมมัคคุเทศก์ ประมูลหารายได้ช่วยมัคคุเทศก์ที่ประสบวิกฤตโควิดที่ผ่านมาอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น