พช.อ.สูงเม่น ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมชม โคก หนอง นา พื้นที่สูงเม่น

พช.อ.สูงเม่น ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมชม โคก หนอง นา พื้นที่อำเภอสูงเม่น

เมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอสูงเม่น จ.แพร่ มอบหมายให้ นางอดิศร พรหมอยู่ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและเยี่ยมชมการดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 2 แปลง ดังนี้

  1. แปลงนายสุรินทร์ ดอกบัว หมู่ที่ 5 ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
  2. แปลงนางดรุณี เวียงนาค หมู่ที่ 4 ตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

จากการติดตามและเยี่ยมชมการดำเนินการของแปลงดังกล่าว พบว่า แปลงครัวเรือนต้นแบบมีการเลี้ยงปลา และปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และมีการนำไปจำหน่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ตามแนวทางของศาสตร์พระราชา

ในวันเดียวกันนี้เวลา 15.00 น. นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอสูงเม่น พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมต้อนรับคณะจังหวัด ติดตามความก้าวหน้าและเยี่ยมชมการดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่อำเภอสูงเม่น ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 2 แปลง ดังนี้

  1. แปลงนายไพรัช ปลอดโปร่ง หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
  2. แปลงนายชัยวุฒิ ไกรศักดิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ในการลงพื้นที่เน้นมาตรการป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น