ปศุสัตว์ร้องกวาง รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 น.สพ.ปรัชญา โสภารัตน์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์อำเภอร้องกวาง พร้อมด้วย น.สพ.ศิษฎา สินธุศักดิ์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ นายอิสรา ค้าไม้ เจ้าพนักงานสัตวบาล นางสาวณัฐวรา สืบหงษ์ พนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ลงพื้นที่ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง เพื่อรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย

โดยการบรรยายให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคที่สำคัญ และการใช้วัคซีนในโคและกระบือ ตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 และให้บริการขึ้นทะเบียน และปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง

พร้อมทั้งเข้าตรวจเยี่ยม และทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย ให้กระบือของเกษตรกรในพื้นที่ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกัน และควบคุมโรคแก่เกษตรกร

จากการตรวจเยี่ยมได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรในพื้นที่เป็นอย่างดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น