(มีคลิป)เกษตร จ.เชียงใหม่ ชวนส่งสุขปีใหม่ ด้วยส้มสายน้ำผึ้งฝาง GI

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมพืช GI ส้มสายน้ำผึ้งฝาง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สินค้าอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น ในส้มสายน้ำผึ้งฝาง ณ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เกษตร จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า “ ส้ม”เป็นผลไม้ที่สื่อถึงความมงคล และมีประโยชน์ต่อร่างกาย รสชาติดี หาซื้อได้ง่ายทำให้เป็นที่ต้องการของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ไทย,ปีใหม่จีนหรือตรุษจีน ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่งผลิตส้มคุณภาพที่สำคัญเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย ปีการผลิตที่ผ่านมาสามารถสร้างมูลค่าแก่จังหวัดได้ประมาณ 4,320 ล้านบาท นับเป็นพืชเศรษฐกิจที่ที่สำคัญชนิดหนึ่งของจังหวัด ที่มีพื้นที่การผลิต 34,899 ไร่ พันธุ์ที่นิยมปลูกคือพันธุ์สายน้ำผึ้ง ซึ่งมีปลูกมากที่อำเภอฝาง แม่อาย คาดว่าปีนี้จะมีผลผลิตส้มออกสู่ตลาดประมาณ 137,880 ตัน โดยจะให้ผลผลิตในช่วงเดือนกันยายนถึงเมษายน ออกสู่ตลาดมากที่สุดในเดือนธันวาคม ซึ่งตรงกับช่วงเทศกาลปีใหม่ของไทย

กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ คำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยทั้งระบบการผลิต จึงดำเนินการส่งเสริมการผลิตส้มปลอดภัยแก่เกษตรกร โดยใช้ระบบการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ตั้งเป้าให้เกษตรกรได้GAPทุกราย โดยมีการบริหารจัดการครบวงจร รวมถึงต่อยอดการท่องเที่ยว และจากการดำเนินโครงการส่งเสริมพืชอัตลักษณ์ประจำถิ่น จนกระทั่งพบว่า “ส้มสายน้ำผึ้งฝาง” มีลักษณะเฉพาะถิ่น คือ เปลือกบางล่อน ไหล่ยกคือขั้วผลเสมอกับไหล่ ลักษณะทรงผลกว้างมากกว่าความยาวจนทำให้เห็นลักษณะกลมแป้น เมื่อสุกมีสีเหลืองอมส้ม รสชาติหวานอมเปรี้ยว ชานในนิ่ม มีกลิ่นหอม เปลือกบางล่อน มีต่อมน้ำมันบริเวณผิวเด่นชัด ผิวเรียบเป็นมันเงา ซึ่งมีผลมาจากสภาพภูมิประเทศเป็นที่สูง อุณหภูมิของอากาศระหว่างกลางวันและกลางคืน มีความแตกต่างกันมากกว่า 10 องศาเซลเซียส จึงทำให้เกิดการพัฒนาของสารสีแคโรทีนอยด์ เป็นสารสีส้ม อีกทั้งพบได้ในแถบในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย อำเภอไชยปราการ เท่านั้น อีกทั้งพบว่ามีธารน้ำพุร้อนที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตและทำให้รสชาติของส้มสายน้ำผึ้งฝางหอมหวาน ทำให้เป็นที่นิยมแก่ผู้บริโภค จึงขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งขี้ทางภูมิศาสตร์ กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาในนามชนิดสินค้า “ส้มสายน้ำผึ้งฝาง”(Som Sai Nam Phueng Fang หรือ Mandarin orange Sai Nam Phueng Fang)

เกษตรอำเภอฝาง นายประเสริฐ พรหมวรรณ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าอำเภอฝาง มีพื้นที่ปลูกส้ม 16,969 ไร่ เกษตรกร 1,455 ครัวเรือน ผลผลิตเฉลี่ย 4,500 กิโลกรัม/ไร่ ผลผลิตรวม 69,881 ตัน ผลผลิตออกสู่ผู้บริโภคระหว่างปลายเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ขณะนี้ต้นฤดูกาลราคาอยู่ที่ 30 บาทต่อกิโลกรัม อำภอฝางดำเนินการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ส้ม โดยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการ 3 กลุ่มในพื้นที่

นายคเณศ หน่อราช ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ที่ดำเนินกิจกรรมครบวงจรจน กระทั่งสามารถการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลผลิตบริหารจัดการกลุ่ม บริหารจัดการตลาด โดยมีสำนักงานเกษตรอำเภอและหน่วยงานบูรณาการเป็นพี่เลี้ยง จนทำให้ส้มสายน้ำผึ้งฝางเป็นที่รู้จักของผู้บริโภค ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอน กรมทรัพย์สินปัญญาตรวจสอบ ประกาศโฆษณาขึ้นทะเบียนสัญลักษณ์ GI ซึ่งจะเกิดประโยชน์เป็นรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น คุ้มครองผู้บริโภคที่จะได้บริโภคสินค้าที่คุณภาพ และการเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้ผู้ผลิต จนกระทั่งยกระดับเป็นอุตสาหกรรมท้องถิ่น ช่วยกระจายรายได้สู่ชนบทสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

และห้วงเวลาเทศกาลแห่งความสุขในปีใหม่ปีมังกรนี้ เป็นโอกาสทองของผู้บริโภคที่จะได้อุดหนุนส้มสายน้ำผึ้งฝาง เป็นทั้งของขวัญของฝากที่มีความหมายมงคล และมีประโยชน์แก่ผู้ที่ได้รับ และหนึ่งปีท่านจะได้บริโภคเพียงครั้งเดียว

หากท่านใดสนใจสามารถตอดต่อสอบถามได้ที่ นายคเณศ หน่อราช แปลงใหญ่ หมายเลขโทรศัพท์ 084-378-1900 คุณเดือน 089-329-3615

ร่วมแสดงความคิดเห็น