สนง.ปศุสัตว์ จ.แม่ฮ่องสอน ประเมินคอกสัตว์และระบบ เพื่อเตรียมการนำเข้า โค กระบือ จากเมียนมา

สำนักงานปศุสัตว์ จ.แม่ฮ่องสอน ประเมินคอกสัตว์และระบบ เพื่อเตรียมการนำเข้า โค กระบือ จากเมียนมา เข้ามาในราชอาณาจักร ผ่านจุดผ่อนปรนทั้ง 5 จุดผ่อนปรน

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมการพิจารณา การตรวจประเมินคอกกักสัตว์และระบบ เพื่อการนำเข้าราชอาณาจักร ซึ่งโค กระบือ จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ผ่านจุดผ่อนปรนทั้ง 5 จุดของจังหวัดแม่ฮ่อง สอน ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 พร้อมด้วย นายอนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายโรจน์ชนะ ปรากฏชื่อ ผู้แทนจากสำนักควบคุมและบำบัดโรคสัตว์ น.ส.พจนา สากระแสร์ ผู้แทนจากกองความร่วมมือด้านปศุสัตว์ระหว่างประเทศ และผู้แทนจากกองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุม พร้อมกับคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

การประชุมฯ ดังกล่าว เป็นการหาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประกอบการค้าสัตว์ เพื่อการนำเข้าตามแนวชายแดน และกระตุ้นการค้าการลงทุน รวมทั้งเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเตรียมความพร้อมรองรับการอนุญาตให้นำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักร ซึ่งโค กระบือจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ผ่านจุดผ่อนปรนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น