กมธ.เปิดคุณสมบัติ ผู้ขอทำธุรกิจกัญชา

ความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับ ร่าง พรบ.กัญชา – กัญชง ทางนายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โฆษกกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา-กัญชง สภาผู้แทนราษฎร ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกัญชาว่า ขณะนี้ทางคณะกรรมการธิการได้เห็นพ้องต้องกันเรื่องการบรรจุคุณสมบัติผู้ขออนุญาติทำธุรกิจกัญชาในนามบุคคลธรรมดา

โดยผู้ขออนุญาต ต้องมีสัญชาติไทย มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือบุคคลล้มละลาย ไม่เคยถูกพิพากษาจำคุกจากคดียาเสพติด ยกเว้นผู้ที่เคยกระทำความผิดเกี่ยวกับกัญชา กัญชง ใบกระท่อม ในอดีต ซึ่งจะมีกระบวนการเปิดช่องให้ผู้กระทำความผิด หลังพ้นโทษมา 3 ปีให้กลับมาเป็นพลเมืองดีได้

ในส่วนของนิติบุคคล คุณสมบัติในการขออนุญาติจะใกล้เคียงกับคุณสมบัติของบุคคลธรรมดา แต่ต้องเป็นคนไทย ถือสัญชาติไทย กรรมการนิติบุคคลหรือผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 2 ใน 3 มีสำนักงานในประเทศไทย

ร่วมแสดงความคิดเห็น