มร.ชม. ร่วมประชุมเพื่อนำเสนอหลักสูตร

มร.ชม. ร่วมประชุมเพื่อนำเสนอหลักสูตรสำหรับทุนศึกษาระดับปริญญาโท นานาชาติ (TIPP) และหลักสูตรทุนฝึกอบรมนานาชาติ (AITC) ประจำปี พ.ศ.2566 – 2568   


รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุรชัย  ณรัฐ  จันทร์ศรี วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ชุมชนแห่งเอเชีย, อ.ดร.สายหยุด มูลเพ็ชร์ หัวหน้าภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และ อ.ดร.งามนิจ แสนนำพล ประธานหลักสูตรการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอหลักสูตรสำหรับทุนศึกษาระดับปริญญาโทนานาชาติ (TIPP) และหลักสูตรทุนฝึกอบรมนานาชาติประจำปี (AITC) ประจำปี พ.ศ.2566 – 2568 

รวมทั้งรายละเอียดในการบริหารจัดการหลักสูตรและแสดงทัศนคติต่อการให้ความร่วมมือทางวิชาการและเทคนิคการจัดหลักสูตรฯ เพื่อให้ความร่วมมือทางวิชาการเป็นไปตามนโยบายขับเคลื่อนทางการทูตและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของรัฐบาลไทย ในระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร ตามที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพื่อให้ สถาบันการศึกษาพิจารณาคัดเลือกหลักสูตรที่มีความพร้อมจะจัดให้เป็นหลักสูตรนานาชาติ พร้อมทั้ง จัดทำรายละเอียดข้อเสนอหลักสูตรศึกษาระดับปริญญาโทนานาชาติ (TIPP) และหลักสูตรฝึกอบรม นานาชาติ (AITC) ให้กรมความร่วมมือระหว่างประเทศพิจารณาโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เสนอหลักสูตรศึกษาระดับปริญญาโท นานาชาติ (TIPP) จำนวน 3 หลักสูตร และหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ (AITC) จำนวน 4 หลักสูตร

ร่วมแสดงความคิดเห็น