เยาวชนสันกำแพง รับรางวัลระดับภาคเหนือ

ทีมเยาวชนพลเมืองสันกำแพง ได้รับรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยม อันดับ 1 และรางวัล Popular Vote ระดับภาคเหนือ จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มาวิทยาลัยพะเยา ในโครงการพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นนวัตกรโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศเขตภาคเหนือตอนบน นวัตกรรมที่ได้รับรางวัลคือ นวัตกรรมเครืองพ่นน้ำอัจฉริยะ เพื่อสนับสนุนการเลี้ยงจิ้งโกร่ง (Innovative smart water dispenser system for Brachytrupes : ISB) เป็นการสร้างนวัตกรรมจากแนวคิด Design Thinking มาบูรณาการกับปัญหาหรือองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างต้นแบบ ทดลองใช้ ให้เป็นนวัตกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมการนำเสนอผลงาน และประกาศรางวัล Young Telecom & IT lnnovator Social lnnovation Day จัดขึ้นวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
นักเรียนที่เป็นผู้นำเสนอผลงาน ประกอบด้วย
1. นายเกียรติกานต์ อินต๊ะแก้ว
2. นายศิรภัทร์ ทองอาญา
3. นายพิเชษฐ์ เเจ้มา
4. นายทักษ์ดนัย คูณรัตน์
5. นายจริโชติ แจ่มคีรีรัตน์
นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและสังเกตการณ์ ประกอบด้วย
1. นายธนกฤต พิพัฒน์รัตนกุล
2. นายนราธิป มีบุตร
3. นายธัญเทพ เฉิ่งธนภัทรกุล
4. นายพีรกานต์ หลวงแก้ว
5. นายภานุวัฒน์ สร้อยคำ
6. นายธีรศักดิ์ หล่อเหลา
7. นายจีราวิชช์ พุทธิทัยธีรธร
ครูที่ปรึกษาทีมเยาวชนพลเมืองสันกำแพง นายตระการ ทนานทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น