ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ มอบหมายให้ ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์เพชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมเป็นพยานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปางและโรงเรียนแม่แตง โดยมี ดร.วัลภมาภรค์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง นางสาวขวัญชนก อุ่นสกล รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง โดยมี ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และนายนิพนธ์ ระวียัน อาจารย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงในการให้ความร่วมมือดำเนินการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา สำหรับนักเรียนและนักศึกษาของทั้งสองฝ่าย เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาในทุกมิติอย่างยั่งยืน และได้เยี่ยมชมผลงานของนักเรียนโรงเรียนแม่แตง และผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


ภาพ/ข่าว:ศน.สิริลักษณ์ วงศ์เพชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ร่วมแสดงความคิดเห็น