รับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก เพื่อคัดเลือก และบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2564

ด้วย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิระดับปริญญาเอก อัตราเลขที่ E310058 เงินเดือน 41,000 บาท ว่างอยู่ จำนวน 1 อัตรา จึงประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการในตำแหน่งดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553
2. ต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)
3. มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรม หรือสาขาออกแบบอุตสาหกรรม และต้องได้รับปริญญาตรี ในสาขาสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน หรือ ออกแบบอุตสาหกรรม
4. ต้องมีคุณสมบัติ และมีคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำบรรจุใหม่ พ.ศ.2560 ดังนี้

4.1 หากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกในหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอนเป็นหลัก หรือหลักสูตรนานาชาติที่มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือสำเร็จการศึกษาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก เช่น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เป็นต้น ได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษ
4.2 หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่นอกเหนือจาก ข้อ 5.1 จะต้องยื่นคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษ ภายใน 1 ปี หากได้รับคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หากพ้น 1 ปี ยังไม่สามารถยื่นผลคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษได้ ถือว่าพ้นจากตำแหน่ง โดยผ่านตามเกณฑ์ดังนี้ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน (paper-based) หรือ 196 คะแนน (computer-based) หรือ 80 คะแนน (Internet-based) IELTS 6.0 หรือ CMU-eTEGS 80 คะแนน โดยความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL ITP (Institutional Testing Program) ใช้ทดแทนความสามารถทางภาษาอังกฤษชุด TOEFL PBT (paper-based) ได้

2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัคร หรือดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ www.arc.cmu.ac.th และยื่นเอกสารได้ที่หน่วยบุคคล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวัน และเวลาราชการ (เบอร์โทรศัพท์ 0-5394-2810) หรือจะส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่หน่วยบุคคล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200 หรือ e-mail: [email protected] (ส่งเอกสารทั้งหมดในรูปแบบไฟล์ PDF เท่านั้น) โดยมีเอกสารประกอบการสมัครครบตามประกาศนี้ และคณะฯ จะต้องได้รับเอกสารการสมัครก่อนวันที่ปิดรับสมัคร ยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2564

3. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร

1. ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาใบปริญญาบัตรและสำเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิ ทุกระดับ จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ทุกระดับ จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
6. ใบรับรองแพทย์ (ออกไม่เกิน 1 เดือน) จำนวน 1 ฉบับ

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยคณะกรรมการคัดเลือกจะได้ตรวจสอบเอกสารประกอบการสมัครของผู้สมัครทุกคน และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก พร้อมแจ้งกำหนดการและวิธีการคัดเลือกที่ป้ายประกาศของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ www.arc.cmu.ac.th

ทั้งนี้ การวินิจฉัยคุณวุฒิใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก และเมื่อได้รับการคัดเลือก คณะฯ จะต้องนำเสนอมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อให้ความเห็นชอบ และบรรจุแต่งตั้งต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 (รองศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี) คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ร่วมแสดงความคิดเห็น