เชียงรายผลักดัน “Chiang Rai Brand” มุ่งสู่การค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

เชียงรายผลักดัน “Chiang Rai Brand” “สัญลักษณ์แห่งความเชื่อมั่น สินค้าและบริการคุณภาพมาตรฐานระดับสากล” มุ่งสู่การค้าการลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 65 นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดร.อนุรัตน์ อินทร. ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย ร่วมเปิดกิจกรรม Chiang Rai Brand “สัญลักษณ์แห่งความเชื่อมั่น สินค้าและบริการคุณภาพมาตรฐานระดับสากล” ภายใต้โครงการการพัฒนาสินค้า การค้า การลงทุน และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรายแบบบูรณาการ ประจำปี 2565 ณ โรงแรมโพธิ์วดลรีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เผยว่า ตามที่จังหวัดเชียงราย ได้ประกาศนโยบายเปิดเมืองเพื่อเปิดรับการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ภายใต้ชื่อ “Blooming Chiang Rai” หรือ “บานสะพรั่ง” รวมถึงจังหวัดได้กำหนดพื้นที่ปลอดภัยหรือบลูโซน รองรับการท่องเที่ยว 11 อำเภอ ซึ่งส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักได้ดังเดิม โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน จึงได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ Chiang Rai Brand ภายใต้โครงการการพัฒนาสินค้า การค้า การลงทุน และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรายแบบบูรณาการ ประจำปี 2565 ในการพัฒนาตราสัญลักษณ์จังหวัดเชียงราย (Branding Brand) เป็นอีกหนึ่งรูปแบบในการพัฒนา การสร้างและบริหารตราสินค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ สำหรับผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการ OTOP เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการกำหนดอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงรายให้เป็นรูปแบบเดียวกัน ทั้งสินค้า การบริการ การท่องเที่ยว ให้อยู่ภายใต้แบรนด์เดียวกันที่มีอัตลักษณ์เดียวกัน เพื่อให้ง่ายต่อการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย สร้างความได้เปรียบในเชิงของการแข่งขัน และเพื่อให้ผู้บริโภค มีความมั่นใจในคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์

ด้านนางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย ได้ชี้แจงถึงรายละเอียดความเป็นมาของโครงการฯ เพื่อให้สอดรับกับนโยบายการเปิดเมืองเชียงราย ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อกระตุ้นการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ยังเป็นการกลับมา ของตราสัญลักษณ์จังหวัดเชียงราย (Chiang Rai Brand) ตามที่กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีบทบาทและภารกิจในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้า ทั้งในและต่างประเทศ รองรับแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้ประเทศก้าวพ้นจากภาวะกับดักรายได้ปานกลาง โดยการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและการค้าของประเทศ เพื่อเปลี่ยนจากการ “เพิ่มมูลค่า” ไปสู่การ “สร้างมูลค่า” ด้วยกลไกลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต

โดยสอดรับกับนโยบายเปิดเมืองเพื่อเปิดรับการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ที่เห็นว่าควรมีสินค้า บริการ และผลิตภัณฑ์ของใช้ของที่ระลึกที่มีอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย และมีคุณภาพมาตรฐาน รองรับกับการท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายตลอดทั้งปี ทั้งนี้ จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย จึงได้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ ChiangRai Brand ในการพัฒนาตราสัญลักษณ์จังหวัดเชียงราย (Chiangrai Brand) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ สำหรับผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการ OTOP และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่จะผ่านการคัดเลือกเพื่อให้ได้รับอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์เชียงรายแบรนด์จะต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำหนด และผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธาน และคณะกรรมการประกอบไปด้วยหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งในรอบแรกนี้มีผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์เชียงรายแบรนด์ และเชียงรายแบรนด์พลัส จำนวน 30 ราย 56 ผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น 4 สาขา ดังนี้ สาขาอาหารและเครื่องดื่ม ได้เชียงรายแบรนด์พลัส 12 ราย 29 ผลิตภัณฑ์ / ได้เชียงรายแบรนด์ 3 ราย 9 ผลิตภัณฑ์ สาขาเสื้อผ้า เครื่องประดับ และเครื่องแต่งกาย ได้เชียงรายแบรนด์พลัส 2 ราย 2 ผลิตภัณฑ์ / ได้เชียงรายแบรนด์ 5 ราย 5 ผลิตภัณฑ์ สาขาของใช้ของที่ระลึก ได้เชียงรายแบรนด์พลัส 2 ราย 2 ผลิตภัณฑ์ / ได้เชียงรายแบรนด์ 1 ราย 1 ผลิตภัณฑ์ สาขาสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา ได้เชียงรายแบรนด์ 4 ราย 5 ผลิตภัณฑ์ และสาขาอื่นๆ ได้เชียงรายแบรนด์พลัส 1 ราย 3 ผลิตภัณฑ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น