ครบรอบ ” 55 ปี สุขภาพดีกับ RIHES ” มช.

ครบรอบ 55 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ “55 ปี สุขภาพดีกับ RIHES”

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลสันพระเนตร อ. สันทราย จ. เชียงใหม่ เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ “55 ปี สุขภาพดีกับ RIHES” โดยการให้ความรู้กับชุมชนตำบลสันพระเนตร ในเรื่องของ “ไข้เลือดออก… ภัยเงียบในฤดูฝน การให้ความรู้เรื่องยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออก และสถานีให้ความรู้ในเรื่องของ หยุดไข้เลือดออกเริ่มต้นที่ตัวเรา อาหารสุขภาพและอาหารต้านโรค และการรู้เท่าทันโรคโดยการตรวจประเมินระดับกิจกรรมทางกาย ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ หลอดเลือดแดงส่วนปลาย ให้กับคณะผู้บริหารสมาชิกสภาตำบลสันพระเนตร ข้าราชการ/ พนักงาน เทศบาล หัวหน้าส่วนงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกลุ่มของประชาชนในท้องถิ่นที่มีจิตอาสาในการช่วยเหลืองานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบถ.) ประธานอสม. ในพื้นที่เทศบาลตำบลสันพระเนตร
กิจกรรม 55 ปี สุขภาพดีกับ RIHES ในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการร่วมมือของบุคลากรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเทศบาลตำบลสันพระเนตร โดยมี นายพิรุณ จักขุเนตร นายกเทศมนตรีตำบลสันพระเนตรกล่าวเปิดการอบรม และรศ. เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชัย รองผู้อำนวยการสถาบันฯ แนะนำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ เทศบาลตำบลสันพระเนตร เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565

ร่วมแสดงความคิดเห็น