กกร.เชียงใหม่ ยื่นข้อเสนอนายกฯ พัฒนาจังหวัด

วันที่ 29 พฤศจิกายน นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะ ได้เดินทางมาพบปะกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อหารือในการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และผลักดันในเรื่องของเชียงใหม่เมืองเทศกาล (ChaingMai Festival City)

โดยในที่ประชุมได้มีการพูดคุยใน 3 เรื่องหลัก ประกอบด้วย ประเด็นที่ 1 : การขับเคลื่อนโครงการเชียงใหม่เมืองเทศกาล (Chiang Mai Festival City) ซึ่งเป็นโครงการที่ขับเคลื่อน เพื่อแสดงศักยภาพของเชียงใหม่ในทุกมิติ ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม มรดกภูมิปัญญา นวัตกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และงานระดับนานาชาติ ภายใด้แนวความคิด “การฟื้นจิตวิญญาณเมืองเชียงใหม่ : Chiang Mai Spirituality Revival”

ประเด็นที่ 2 : การสร้างโอกาสจากการใช้พื้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ ในระดับนานาชาติและระดับประเทศให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้าน Mice

ประเด็นที่ 3 : การผลักดันโครงการ Young Public and Private Collaboration (YPC) เป็นโครงการนำคนรุ่นใหม่ในภาครัฐและเอกชน มาสร้างความสัมพันธ์ ทำงานร่วมกันในแนวทางยุทธศาสตร์จังหวัดนั้นๆ จนส่งผลถึงการสนับสนุนให้มีการจัดไปทั่วประเทศ ปัจจุบันมีมากกว่า 30 จังหวัดที่จัดรุ่นแรกไปแล้ว

ด้านนายสมชาย ทองคำคูณ ผู้แทนคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน(กกร.)จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า นำเสนอโครงการอยู่ 3 ข้อหลักคือ 1.โครงการนี้ร่วมกับสถาบันศึกษาและนักวิชาการ ที่จะนำเรื่องราวพิธีกรรมต่างๆ ที่จารึกรวมถึงเอกสารโบราณ รื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ เพื่อที่จะได้ทำพิธีกรรมบูชา หลักเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ เข้ามาเป็นตัวแทนนำเสนอเพื่อที่จะให้ คนรุ่นหลังได้เข้าถึงและเรียนรู้ ในพิธีกรรมโบราณ ส่งเสริมในเรื่องการรักใคร่สามัคคีปรองดอง

2 .การขอใช้พื้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ มองว่าพื้นที่นี้มีโอกาสที่จะทำให้เศรษฐกิจเชียงใหม่เติบโต ปัจจุบันพื้นที่แห่งนี้อยู่ในความดูแลของกรมธนารักษ์ ซึ่งมีข้อจำกัดในเรื่องของกฎระเบียบ และขีดความสามารถในการบริหารศูนย์ประชุมฯ ทั้งในเรื่องของงบประมาณ ทั้ง 3 ข้อนี้ เป็นตัวจำกัด ทำให้ศูนย์ประชุมฯ ไม่สามารถมีความเข้มแข็ง เติบโตไปได้เท่าที่ควร สิ่งที่ กกร.เชียงใหม่จะนำเสนอ นายกรัฐมนตรี ควรจะหาผู้ประกอบการภาคเอกชนหรือ กลุ่มไหนก็ได้ที่มีขีดความสามารถ ในเรื่องของการบริหารศูนย์ประชุมฯ ทั้งนี้ภาครัฐควรต้องมีงบประมาณสนับสนุน 1. งบการปรับปรุงสถานที่ 2. งบประมานสนับสนุนศูนย์ประชุมฯ เพื่อให้เดินหน้าจัดงานได้ 3. เกิดการเติบโตสร้างเม็ดเงินในกลุ่มคัตเตอร์ 4.ไมซ์ ผู้ประกอบการเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องของที่พักโรงแรม หรือ เรื่องของการขนส่งจัดเลี้ยง และจัดงานในสถานที่ต่างๆผู้ประกอบการเชียงใหม่มีขีดความสามารถศักยภาพอยู่แล้ว ส่วนนี้ จะทำให้เกิดการว่าจ้างงานมากขึ้น รวมถึงเม็ดเงินที่จะไหลเข้ามาในตัวเศรษฐกิจของเชียงใหม่ก็จะเพิ่มมากขึ้น

3.เรื่องของ YPC ในผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ของภาคเอกชนและราชการ ร่วมทำกิจกรรมด้วยกัน ทำให้เกิดเครือข่ายขึ้นมาใหม่ ทำให้มีความเข้าใจกันมากขึ้น เห็นมุมมองในด้านของเอกชนและของภาครัฐ การสร้างกลุ่มคนรุ่นใหม่ขึ้นมาจะทำให้การทำงาน มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งโครงการนี้ทำได้แค่ 30 จังหวัด ซึ่งมองว่าอยากให้ครบทุกจังหวัด แต่ปี 2567 โครงการนี้แนวโน้มอาจจะไม่มีการจัดขึ้นกลุ่ม YPC จึงอยากนำเสนอให้มีการจัดโครงการแบบนี้อย่างต่อเนื่อง

ร่วมแสดงความคิดเห็น