เริ่มแล้ว! รพ.ลำปาง รับยาใกล้บ้านลดความแออัด ลดการรอคอย

รพ.ลำปางมอบของขวัญแก่ชาวลำปาง รุกนโยบายลดความแออัด ลดการรอคอย กับ 2 โครงการ”รับยาใกล้บ้านๆ ” และ “Lab Panda” เผยมีเข้าร่วมแล้ว 19 ร้านค้า เริ่มโครงการตั้งแต่ 20 กพ.เป็นต้นไป

นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง กล่าวว่า โรงพยาบาลลำปางเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 800 เตียง ในปี พ.ศ. 2562 มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก 934,639 ครั้ง มีผู้ป่วยมารับยา ณ ห้องยาผู้ป่วยนอก เฉลี่ยวันละ 100- 150 คนส่งผลให้เกิดความแออัดทั้งบริเวณรอรับยาและห้องเจาะเลือด ผู้รับบริการไม่พึงพอใจและมีข้อร้องเรียนเรื่องการรอรับยานานหรือรอเจาะเลือดนานบ่อยครั้ง

ดังนั้นจากการที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีการกำหนดนโยบาย “ลดความแออัด ลดการรอคอยในโรงพยาบาล” เป็นนโยบายเร่งรัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลลำปาง จึงได้มอบของขวัญแทนความรักและความห่วงใยมอบให้แก่ชาวลำปาง 2 โครงการ ได้แก่ “โครงการรับยาใกล้บ้าน ร้านยาใกล้ใจ ผ่านร้านยาชุมชนอบอุ่น” ของกลุ่มงานเภสัชกรรม โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง ได้แก่ ผู้ป่วยกลุ่มโรคความดันโลหิตสูง หอบหืด ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ และโรคเรื้อรังอื่นๆ ที่มีอาการคงที่ โดยผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการต้องมียาเดิมอย่างน้อยพอใช้ 5 – 7 วัน และต้องผ่านการประเมินของแพทย์ให้ร่วมโครงการได้ ทั้งนี้เฉพาะผู้ป่วยสิทธิบัตรทองเท่านั้น และไม่เสียค่าบริการเพิ่มเติม

สำหรับขั้นตอนการรับบริการ เริ่มจากแพทย์คัดกรองผู้ปวยที่สามารถข้าโครงการรับยาได้ / นำใบนำทางติดต่อเภสัชกรที่ห้องจ่ายยาผู้ปวยนอก ชั้น 1 ช่อง 12 อาคารผู้ป่วยนอก เพื่อคัดกรองตรวจสอบใบสั่งยา ADR / กรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการและเลือกร้านยาที่ต้องการไปรับ ณ จุดลงทะเบียน ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก / รับใบนัดรับยา ณ จุดลงทะเบียน และนำใบรับยา พร้อมบัตรประชาชนผู้ป่วย ติดต่อขอรับยา ณ ร้านยาที่ท่านเลือก

โดยนโยบายในครั้งนี้มีร้านยาในเขตอำเภอเมืองลำปางเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 19 ร้าน ได้แก่ ตำบลหัวเวียง ร้านไทย -ไทโอสถ / ศรีพูนทรัพย์เภสัช / ร้านขายยาฟาสซิโน สาขาหน้ารพ.ลำปาง /วริญญาเภสัช / ภัคชญธรโอสถ สาขา2 ตำบลเวียงเหนือ คลินิกยาตำบลสบตุ๋ย น่ำเคี้ยวโอสถ /ธีรพงษ์เกสัช / ร้านเพรี่ยว PบRE สาขาลำปาง ตำบลพิชัย ภัคชญธรโอสถ / ฟาร์มาไลน์ ตำบลต้นธงชัย แก้วกรัณฑ์เภสัช ตำบลชมพู เอ็กซ์ต้าพลัส สาขาบ้านฟ้อน ตำบลบ่อแฮ้ว ห้าหุ้นส่วนจำกัด เขลางค์เกสัช / กู้ดเดย์ ฟาร์มาชี ทั้งนี้ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับป้าย “ร้านยาชุมชนอบอุ่น” จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง กล่าวต่อว่าในส่วนอีก 1 โครงการ คือ “โครงการนำร่องเพื่อลดความแออัดและลดระยะเวลาการรอคอยเจาะเลือด” หรือแล็ปแพนด้า ของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยบริษัทแลบเมท เน็ตเวิร์ค จำกัด ในการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม ผู้ป่วยสามารถเลือกรับการเจาะเลือดที่คลินิกเทคนิคการแพทย์เอกชนใกล้บ้านที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ 4 แห่ง ได้แก่ เอ็มเทคแล็บ / ลำปางแล็บ / เอ็มพี่แล็บและหมอแล็บลำปาง หรือให้นักเทคนิคการแพทย์ไปเจาะเลือดและเก็บส่งตรวจที่บ้านของผู้มารับบริการ ผลการตรวจจะถูกส่งกลับมายังแพทย์เจ้าของไข้และผู้ป่วย โดยผ่านทาง Application บนโทรศัพท์มือถือทำให้ลดค่าใช้จ่ายในด้านการเดินทางและไม่ต้องลาหยุดงาน

การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์ธงชัย เลิศวีไลรัตพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบป้ายร้านชุมชนอบอุ่นให้กับร้านยาที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 19 แห่ง และมอบป้ายแล็ปแพนด้า ให้กับคลินิกที่เข้าร่วมโครงการเจาะเลือดใกล้บ้านจำนวน 4 แห่ง บริเวณชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก โดยทั้ง 2 โครงการฯ ได้เริ่มให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป จากนั้นได้มีขบวนพาเหรดไปยังห้องตรวจต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้ป่วยเข้าร่วมทั้ง 2 โครงการดังกล่าวให้สร้างการรับรู้อย่างทั่วถึงมากขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!