เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบูรณาการแผนงานโครงการพัฒนาการเกษตร ในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.00น. นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมบูรณาการแผนงานโครงการพัฒนาการเกษตร ในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์ โดย ผู้อำนวยการโครงการ นายณรงค์ อภิชัย ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ และแนวทางความร่วมมือระหว่างสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งเน้นแนวทางการพัฒนาตามศักยภาพพื้นที่ อาทิพัฒนาคุณภาพ ไม้ผล(ลิ้นจี่,มะม่วง) พืชผัก รวมถึงข้าวพันธุ์พื้นเมือง โดยนำความรู้วิขาการที่สามารถปฏิบัติได้จริงไปถ่ายทอดเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรที่เป็นตัวแทนชุมชนในพื้นที่ไปปฏิบัติ ต่อยอดทางอาชีพให้ครอบครัวพึ่งพาตนเองได้ อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น