นักเรียนโรงเรียนแม่แตง (O-NET) ม.3 สูงสุด

โรงเรียนแม่แตง ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมกับนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนที่มีคะแนนจากการทดสอบ O-NET สูงสุด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ได้แก่ เด็กหญิงหทัยชนก อินอุด วิชาภาษาไทย 89 คะแนน ,เด็กหญิงแสงออน ลุงทุน วิชาคณิตศาสตร์ 84 คะแนน, เด็กชายสมยศ นามุง วิชาวิทยาศาสตร์ 46.50 คะแนน และ เด็กหญิงวรรณาษา เรืองศักดิ์ วิชาภาษาอังกฤษ 58 คะแนน

ร่วมแสดงความคิดเห็น