จังหวัดเชียงราย ร่วมกับภาคเอกชน นำร่องโครงการฟอกลมหายใจ ในวันงดสูบบุหรี่โลก

เช้าวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “วันฟอกลมหายใจจังหวัดเชียงราย” เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ที่บริเวณลานชาธรรมชาติดอยช้าง ถนนพหลโยธิน ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยมี นายคฑาสิทธิ์ เนื่องหล้า นายอำเภอแม่ลาว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนติตอาสาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

โดยกิจกรรมครั้งนี้ ได้จัดให้มีนิทรรศการเกี่ยวกับพิษภัยร้ายของบุหรี่ การทำปุ๋ยหมักด้วยวัชพืชธรรมชาติ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ และยังได้ร่วมกันทำลายมวลบุหรี่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของวันงดสูบบุหรี่โลกอีกด้วย
สำหรับโครงการฟอกลมหายใจ จังหวัดเชียงราย สืบเนื่องจากวันนี้เมื่อ ปี พ.ศ.2531 อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เสม พริ้งพวงแก้ว และผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก ได้ร่วมกันประกาศให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อให้ประชาชนทุกคนในโลกมีลมหายใจที่สะอาด แต่โชคร้ายยิ่งกว่าควันบุหรี่ เนื่องจากปัจจุบันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่ได้กระจายในไปสู่ลมหายใจของทุก ๆ คน ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการเผาเผานา เผาไร่ เผาป่า ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้ธรรมชาติโหดร้าย และนับวันยิ่งทวีความรุนแรง ผู้หลงผิดซึ่งเป็นต้นเหตุของหมอกควันพิษ ถือเอาประเพณีดั้งเดิมที่ต้องมีการเผาก่อนฤดูการเพราะปลูก โดยไม่รู้ว่าธรรมชาตินั้นถูกทำลายด้วยมือมนุษย์นั้นเอง ผู้หลงผิดคิดว่าเขาได้อะไรมากมายจากการเผา แต่สิ่งที่เราได้รับคือ ลมหายใจที่เป็นพิษร้ายแรงต่อร่างกาย โรคปอด โรคหัวใจ โรคมะเร็ง และหนี้สินทั้งระยะสั้นและระยะยาว

ดังนั้น จังหวัดเชียงรายจึงได้ร่วมกับทุกภาคส่วนเริ่มโครงการฟอกลมหายใจให้ทุกคนโดยเริ่มนำร่องที่จังหวัดเชียงราย และเป็นต้นแบบที่จะได้กระจายแพร่หลายไปยังจังหวัดอื่น ๆ ต่อไปอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น