เปิดรับผู้สนใจฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จะเปิดรับเยาวชน และบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 เริ่มดำเนินการเปิดฝึกอบรม วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จำนวน 3 สาขาอาชีพ ดังนี้

 1. ผู้ประกอบอาหารไทย
 2. พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 3. พนักงานแม่บ้านของโรงแรม

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. มีสัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ
  • หลักสูตรผู้ประกอบอาหารไทย ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 18 – 45 ปี สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
  • หลักสูตรพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 15–45 ปี สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ ขึ้นไป
  • หลักสูตรพนักงานแม่บ้านของโรงแรม ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 2. มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึก
 3. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 4. มีความตั้งใจที่จะฝึกอบรมและสามารถเข้าฝึกอบรมในสาขานั้น ๆ ได้ตลอดหลักสูตร
 5. สามารถปฏิบัติตนตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ตลอดหลักสูตร

หลักฐานการสมัคร

 1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 2. หนังสือรับรองการศึกษา (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 3. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
 4. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐบาลหรือเอกชน (เฉพาะหลักสูตรผู้ประกอบอาหารไทย ให้ยื่นใบรับรองแพทย์และผลตรวจไวรัสตับอักเสบชนิด A)

กำหนดการและสถานที่รับสมัคร

 1. กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 (เฉพาะวัน/เวลาราชการ 08.30–16.30 น.) ณ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอำเภอสันกำแพง ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
 2. สอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.
 3. ประกาศผลสอบผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563
 4. รายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น.
 5. ปฐมนิเทศผู้รับการฝึก ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.30 น.
 6. ฝึกอบรมในสถาบันระหว่างวันที่ 1 ก.ค.–15 ส.ค. 63 (หยุดทุกวันอาทิตย์) และฝึกในสถานประกอบการ ระหว่างวันที่ 17 ส.ค.–8 ก.ย. 63

ผู้สนใจสมัครติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • ผู้ประกอบอาหารไทย ติดต่อ คุณวิไลพร สิงห์อุสา โทร. 086-658-0680
 • พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ติดต่อ คุณอัณณ์ณิชา กับปะหะ โทร. 087-723-0553
 • พนักงานแม่บ้านของโรงแรม ติดต่อ คุณชุติกาญจน์ ธนาพันธุ์โภคิณ โทร. 062-491-4261
 • Facebook : www.facebook.com/dsdwellness

ค่าใช้จ่ายและสวัสดิการ

 1. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกยกเว้นค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าอาหาร
 2. มีเงินอุดหนุนค่าอาหารระหว่างการฝึก
 3. มีค่าพาหนะในการเดินทางเข้ารับการฝึกในครั้งแรกและเดินทางกลับเมื่อสำเร็จการฝึก
 4. มีที่พักระหว่างการฝึกสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไป – กลับได้
 5. มีเสื้อสำหรับการฝึก

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!