ลำปางป่วยไข้เลือดออกเป็นลำดับที่ 30 ของประเทศ พบผู้ป่วยถึง 448 ราย เสียชีวิต 1 ราย ช่วง ม.ค. – ก.ค. 63

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดลำปาง ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 29 กรกฎาคม 2563 พบผู้ป่วยถึง 448 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 60.75 ต่อแสนประชากร อัตราป่วยต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา 1.08 เท่า แต่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น มีผู้เสียชีวิต 1 ราย (อำเภอเมืองลำปาง) คิดเป็นอัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.22 อำเภอที่พบสูงที่สุด คือ อำเภอห้างฉัตร 126 ราย รองลงมาอำเภอวังเหนือ 47 ราย และอำเภอเกาะคา 58 ราย

กลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยมากที่สุด คือ กลุ่มอายุ 10 – 14 ปี (193.28 ต่อแสนประชากร) รองลงมาคือกลุ่มอายุ 15.24 ปี (167.44 ต่อแสนประชากร) เมื่อเทียบกับจังหวัดภาคเหนือตอนบน ลำปางอยู่ลำดับที่ 4 รองจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ เมื่อเทียบกับประเทศ จังหวัดลำปางมีอัตราป่วยสูงอยู่ลำดับที่ 30 ของประเทศ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!