ผลคัดเลือก ผอ.วิทยาลัยชุมชนแพร่ คนใหม่ได้ ดร.ประทีป บินชัย อดีตผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการคัดเลือกและแต่งตั้ง ผอ.วิทยาลัยชุมชนแพร่ คนใหม่แทน นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ที่ครบวาระ ได้ประกาศผลการคัดเลือกตาม คำสั่งสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ ที่ 50/2563 ด้วยสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งให้ นายประทีป บินชัย คุณวุฒิ วท.บ. (จิตวิทยา) กศ.ม. (จิตวิทยาแนะแนว) กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 (8) และมาตรา 39แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558 ประกอบกับมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 10/2563

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 จึงแต่งตั้งให้ นายประทีป บินชัย ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ โดยให้ได้รับเงินตอบแทน เงินประจำตำแหน่ง และสิทธิประโยชน์อื่น ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งทำสัญญาจ้างปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน และทดลองปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนกำหนด ทั้งนี้ ตั้งแต่บัตนี้เป็นต้นไปสั่ง ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2563 นางสิริกร มณีรินทร์ ปฏิบัติหน้าที่นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน.

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!