การร่วมตัว 60 ศิลปินครั้งประวัติศาสตร์ในงาน “๑ ทศวรรษศิลปะไทย” ราชมงคลล้านนา

“๑ ทศวรรษศิลปะไทย” วิชาศิลปะไทย หลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เกิดขึ้นจากการร่วมมือร่วมใจของศิษย์เก่าศิลปะไทย นับตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นที่ 10 รวมตัวกันเพื่อจัดนิทรรศการศิลปะไทยขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างต่อเนื่องของศิษย์เก่าศิลปะไทย และเพื่อจัดทำกองทุนส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนและทุนการศึกษาของนักศึกษาศิลปะไทย

ปฐมบทแห่ง ศิลปะไทย ราชมงคลล้านนา(เจ็ดยอด) ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี 2550 จากกลุ่มอาจารย์ที่จบจาก ศิลปะไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี อาจารย์ประกิตศิลป์ วรมิศร์, อาจารย์สมหมาย พันธุ์บ้านแหลม และอาจารย์ลิปิกร มาแก้ว ได้จัดทำหลักสูตร หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ วิชาเอก ศิลปะไทย เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกและเริ่มการเรียนการสอน โดยมีนักศึกษาจำนวน 19 คน ในปีต่อๆมาได้มี อาจารย์ชัยวัฒน์ คำฝั้น และอาจารย์สุวรรณ ละม่อม เข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการเรียนการสอน และจำนวนนักศึกษาในแต่รุ่นเพิ่มขึ้นตามลำดับ อาจารย์นิติพล เลาย้าง เป็นได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยครูกว่างซี เมืองกุ้ยหลิน ประเทศจีน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และเมื่อจบการศึกษาจึงได้มาเป็นแรงหนุนในการเรียนการสอนศิลปะไทย ภายหลังได้ลาออกเพื่อไปหาความฝันในการเป็นศิลปินอิสระ ปัจจุบันมีอาจารย์ผู้สอนทั้งหมด 4 คน คือ รองศาสตราจารย์ลิปิกร มาแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ คำฝั้น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา พลวิฑูรย์ และอาจารย์เนติ พิเคราะห์ เป็นกำลังหลักในกลุ่มวิชาศิลปะไทย ในระหว่างการศึกษานักศึกษาหลายคนได้รับการสนับสนุนส่งเสริมในการประกวดและเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศิลปะในระดับชาติและนานาชาติ จนได้รับรางวัลเดินทางไปศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ


ปัจจุบันปี 2564 นับจากปีแรกแห่งการเปิดการเรียนการสอน ปีนี้เป็นปีที่ 14 แห่งการก่อเกิดวิชาเอกศิลปะไทย ศิษย์เก่าศิลปะไทย เมื่อจบการศึกษาไปแล้ว หลายคนเป็นศิลปินอิสระ หลายคนรับราชการครูศิลปะ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นสล่าเป็นครูช่าง ประกอบอาชีพส่วนตัว และอีกหลายๆอาชีพ จากคำกล่าวของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี กล่าวไว้ว่า “ศิลปะไม่ได้สอนให้วาดรูปเป็น แต่สอนให้รู้จักการใช้ชีวิต” ศิษย์เก่าศิลปะไทยก็เช่นเดียวกัน เมื่อจบการศึกษาแล้วหลายคนก็ใช้ความรู้ความสามารถไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประกอบสัมมาชีพของแต่ละคน
“๑ ทศวรรษศิลปะไทย” ราชมงคลล้านนา ถือเป็นก้าวแรกของความร่วมมือร่วมใจในการจัดนิทรรศการขึ้น ขอให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น จากพี่สู่น้อง จากความมุ่งมั่น สู่ความสำเร็จ ก้าวต่อไปของศิลปะไทยราชมงคลล้านนา คือก้าวที่กล้า ก้าวที่มั่นคง ก้าวที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามสู่สังคมต่อไปในอนาคต


ขอเชิญชมนิทรรศการ ๑ ทศวรรษศิลปะไทย โดยกลุ่มศิลย์เก่าศิลปะไทย ราชมงคลล้านนา มีศิลปินร่วมแสดงผลงานจำนวน 60 คน ประกอบไปด้วยผลงานจิตรกรรม และประติมากรรม จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ไปจนถึงวันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.-16.00 น.(เว้นวันหยุดราชการ)ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานในวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น. ในแบบนิวนอร์มอล(New Normal) ณ หอศิลปวัฒนธรรมราชมงคลล้านา เจ็ดยอด

ร่วมแสดงความคิดเห็น