มช.จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564

วันเมื่อศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 โดยมี ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีฯ เป็นประธานในพิธี โดยมี ศ.เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อดีตอธิการบดีฯ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีฯ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และการจรรโลงพระพุทธศาสนา ให้ดำรงอยู่สืบไป รวมถึงตระหนักถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ตามแบบวัฒนธรรมไทย รวมทั้งให้พุทธศาสนิกชนได้นำแนวทางของพุทธศาสนา มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน ณ บริเวณถนนสายวัฒนธรรม (ถนนขึ้นสู่วัดฝ่ายหิน)

สำหรับวันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานพระโอวาทสำคัญ อันถือได้ว่าเป็นหัวใจของคำสอนในพระพุทธศาสนา คือโอวาทปาฏิโมกข์ ในวันเพ็ญ (ขึ้น 15 ค่ำ) เดือน 3 ดวงจันทร์โคจรมาเสวยมาฆฤกษ์ แต่ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ เดือน 8 สองหน วันมาฆบูชา ก็จะเลื่อนไปเป็นวันเพ็ญกลางเดือน 4 เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ เกิดขึ้นที่พระเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ รัฐมคธ ในปีแรกของการตรัสรู้ของพระพุทธองค์ คือหลังจากตรัสรู้แล้วได้ 9 เดือน ความประจวบกันพอดีของเหตุการณ์ในวันนี้ ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มี 4 ประการ คือ ประการแรก เป็นการมาชุมนุมกันของพระสงฆ์สาวก จำนวน 1,250 รูป เพื่อเฝ้าพระบรมศาสดา โดยมิได้นัดหมาย ประการที่ 2 พระสงฆ์สาวกดังกล่าว ล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้น ประการที่ 3 พระสงฆ์สาวกดังกล่าวล้วนแต่ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าด้วยวิธี เอหิภิกขุอุปสัมปทา และประการที่ 4 วันนั้นดวงจันทร์เพ็ญเสวยมาฆฤกษ์เต็มบริบูรณ์ความพร้อมกันขององค์ 4 ประการจึงเรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต

ร่วมแสดงความคิดเห็น