กิจกรรมโครงการจิตอาสากศน. อำเภอร้องกวาง ร่วมกับ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ต้านภัยยาเสพติด

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 น.ส.วรรณิศา ใจกลม ผอ.กศน.อ.ร้องกวาง จ.แพร่ มอบหมายให้นางสาวศศิธร ธรรมพุทธ ครูผู้ช่วย พร้อมกับ นายณัฐพนธ์ ทรวงแก้วและนายสังวร มาตะลาน ครูศศช.บ้านห้วยฮ่อมบน นางสาวเมธินี ศรีธิยศ ครู ศศช.บ้านครกหนานทา และนางสาวพรประภา ภู่ศุข ครู กศน.ตำบลน้ำเลา ต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้น ม.5/4 จากโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โดยมี คุณครูณัฐพล พวงดอก, คุณครูอัฐตพล อินต๊ะเสน, คุณครูอาริสา ข่มอาวุธ, คุณครูสุพิชญา สติมั่น, คุณครูวัชรกร ชัยลอม, คุณครูยุทธวีร์ มนกลม และคุณครูธิดารัตน์ กาบเกี๊ยว นำนักเรียนจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสากศนอำเภอร้องกวางร่วมกับโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ต้านภัยยาเสพติด มีกิจกรรมนันทนาการ เลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบสิ่งของบริจาคให้แก่เด็กนักเรียน ณ ศศช.บ้านห้วยฮ่อมบน

ร่วมแสดงความคิดเห็น