โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง AI เบื้องต้น

 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนชายขอบ รอบรู้สมองกล “การสร้าง AI เบื้องต้น” ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก บริษัท เมกเกอร์ เอเซีย จำกัด นาย วศิน วงค์คำ ตำแหน่ง วิศวกร มาให้ความรู้กับนักเรียนในการสร้าง AI ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางวดีลดา เขียวพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เป็นประธานในการเปิดงาน และนางปุญญาพร ประทุม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงานการการจัดกิจกรรมต่อท่านประธาน นักเรียนได้ความรู้ ฝึกปฏิบัติการสร้าง AI และสนุกสนานกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

ร่วมแสดงความคิดเห็น