โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุงได้รับรางวัลดีเด่นจาก สพป.แพร่ 1 “นวัตกรรมการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีนักเรียน”

นายอนุสรณ์ พรมรังกา ผอ.ร.ร.รัฐราษฏร์บำรุง ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่ สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ตามที่โรงเรียนรัฐราษฎร์ราษฎร์บำรุงได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและให้นักเรียนมีภาวโภชนาการเป็นไปตามมาตรฐานและช่วงวัย โดยได้มีโครงการและกิจกรรมที่มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนในด้านสุขภาพอนามัยที่ดี เสริมสร้างนักเรียนให้มีสุขภาพกายใจที่สมบูรณ์ ให้เป็นไปตามคำขวัญของโรงเรียนรัฐราษฎร์ราษฎร์บำรุงที่ว่า “สุขภาพดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม” มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินกิจกรรมและโครงการอย่างหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอย่างรอบด้าน เช่น กิจกรรมการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันที่มีคุณภาพในทุกวันที่เปิดเรียนในโครงการอาหารกลางวันนักเรียนและ โครงการอาหารเสริม (นม) แก่นักเรียนในวันเปิดเรียนและปิดภาคเรียนปีละ 260 วัน

โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลทุ่งกวาว โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการออกกำลังกายนักเรียนและครอบครัวนักเรียน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน สปสช. เทศบาลตำบลทุ่งกวาว โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ใส่ใจสุขภาพ โดยได้รับการสสนับสนุนวิทยากรและสระว่าน้ำจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ศิษย์เก่าและผู้ปกครองนักเรียนโดยได้รับการสสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลทุ่งกวาว โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีของนักเรียนโดยได้รับการสสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนโครงการอาหารกลางวันจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกิจกรรม/โครงการในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอื่น เป็นต้น

ในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและให้นักเรียนมีภาวโภชนาการเป็นไป
ตามมาตรฐานช่วงวัย โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุงได้มีแนวทางการพัฒนาและดำเนินการที่รียกว่า GQCC Model ได้แก่ 1). Good Environment สภาพแวดล้อมที่ดี ดำเนินการพัฒนา สร้างสิ่งแวดล้อมและเตรียมปัจจัยสนับสนุนเพื่อให้เอื้อและให้การแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2). Quality การพัฒนามุ่งสู่คุณภาพ ดำเนินการพัฒนาและแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการและการสร้างสุขภาวะที่ดีให้เกิดขึ้นกับนักเรียน 3). Collaboration การประสานความร่วมมือ การประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการและการสร้างสุขภาวะที่ดีให้เกิดขึ้นกับนักเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา ที่ปรึกษา ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า เทศบาล อบจ. ชุมชน องค์กร เอกชน ภาคีเครือข่าย และ 4). Confidence การสร้างความมั่นใจความเชื่อมั่นในการแก้ปัญหา และสร้างความภาคภูมิใจร่วมกัน

จากการดำเนินงานของโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุงในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและให้นักเรียนมีภาวโภชนาการเป็นไปตามมาตรฐานและช่วงวัย ด้วยแนวทาง “การเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของนักเรียนโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง ด้วย GQCC Model “ ของโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง ถือได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง โดยในปีการศึกษา 2561มีนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ร้อยละ 68 50 ในปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ร้อยละ 37.93 และในปีการศึกษา 2563 มีนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ร้อยละ 27.70 จะเห็นได้ว่านักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการลดลงจาก ปีการศึกษา 2561ร้อยละ 68.50 ปีการศึกษา 2562ร้อยละ 37.93 และร้อยละ 24.70 ในปีการศึกษา 2563 แสดงให้เห็นว่า การดำเนินงานเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของนักรียนโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง ด้วย GQCC Model ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยนายอภิรักษ์ อิ่มจิตแอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จึงให้โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุงได้รายงานผลการดำเนินการดังกล่าว เพื่อเข้ารับการประเมินตามโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยในเบื้องต้นจากการพิจารณาของคณะกรรมการระดับสำนักงานเขตื้นที่ ปรากฏว่า “การเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของนักเรียนโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง ด้วย GQCC Model “ ของโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง ได้รับรางวัลนวัตกรรมการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาในระดับดี ประกาศผลเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 โดย สพป.แพร่ เขต 1 จะได้เสนอผลงานดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พิจารณาตามเกณฑ์เพื่อรับรางวัลระดับชาติต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น