พช.เชียงใหม่ จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 21 มิถุนายน 2564

นางศรีพรรณ์ เขียวทอง หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน และเงินอุดหนุน ที่สมาชิกเสนอขอรับการสนับสนุน พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่
ณ ห้องประชุมชั้น 5 กองอำนวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จังหวัดเชียงใหม่
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ในการนี้ นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่
มอบหมายให้ นางลัดดา พรหมเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัมนาชุมชน และเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่
เข้าร่วมการประชุมฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.การติดตามผลความก้าวหน้าการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
– ประเภทบุคคลธรรมดา
– ประเภทองค์กรสตรี
2.การพิจารณากลั่นกรองโครงการ ประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้)
3.การพิจารณากลั่นกรองโครงการ ประเภทเงินทุนอุดหนุน (เงินทุนให้เปล่า)
3.การติดตามหนี้ค้างชำระ

ร่วมแสดงความคิดเห็น