มช. แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศ มช. แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 (ประกาศ วันที่ 2 ก.ค. 2564) ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online) ตลอดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา2564 โดยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ของกระบวนวิชา

ร่วมแสดงความคิดเห็น