วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 เทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถ ของพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

นายคมสันต์ คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 “ สนุกเรียนรู้ เทคโนโลยีไทย วิทยาศาสตร์ใกล้ตัว “ ณ ลานหมอกใหม่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ประธานในพิธีนำคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ประธานในพิธีกล่าวน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ วางพานพุ่มถวายสักการะ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้กล่าวว่า วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ซึ่งมีความสำคัญต่อวงการวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ และการศึกษาของไทย เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏ วิทยมหาราช รัชกาลที่ ๔ ได้ทรงแสดงพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ในการคำนวณการเกิดสุริยุปราคา ณ ต.หว้ากอ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง 2 ปี

และสืบเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติของทุกปี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นเป็นประจำทุกปี แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปีนี้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานเป็นรูปแบบออนไลน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความสนุกสนาน ประสบการณ์ และการมีส่วนร่วมกับเยาวชน และประชาชน รวมทั้งเสริมสร้างแรงบันดาลใจ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ภายในงาน มีการจัดนิทรรศการ สนุกเรียนรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม จากโครงการพระราชดำริที่บ้านของพ่อ และนิทรรศการวิทยาศาสตร์ทางเลือก สมุนไพรในครัวเรือน การเสวนา สนุกเรียนรู้ ฝ่าวิกฤตโควิดไปกับโลกออนไลน์ ( เทคนิคการเรียนรู้ยุคโควิดผ่านรูปแบบออนไลน์ ) โดยคณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษา การเสวนา Youtuber อยู่แม่ฮ่องสอน ก็ทำได้ อาชีพออนไลน์สร้างเงิน โดยนางสาวสุพิชชา เกิดสุขศิริมงคล Youtuber เจ้าของช่องลูกพีช Channel การเสวนาวิทยาศาสตร์ในครัวเรือน สมุนไพรไทยรอบรั้ว


โดยนางภัทรา นวลคำ เภสัชกรเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอภิวัฒน์ พูลกสิกร แพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุข นายเมญญาวัต ทิพกนก งานแพทย์แผนไทย สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน การจัดงานในครั้งนี้ มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา ส่วนราชการ และเอกชน รวมถึงมีการถ่ายทอดเวทีเสวนาผ่านออนไลน์ผ่านทางระบบFacebook Live ซึ่งผู้เข้าร่วมงานสามารถนำเอาความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเป็นแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมในอนาคตต่อไป.

ร่วมแสดงความคิดเห็น