กอ.รมน. จัดตั้งทีมโฆษกชุดใหม่ มุ่งประชาสัมพันธ์ข่าวสารความมั่นคง “ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันเหตุการณ์”

เมื่อวันที่ 14 ต.ค.2564 พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก/รองผู้อำนวยการรักษาความรักษามั่นคงภายในราชอาณาจักร (รอง ผอ.รมน.) ลงนามคำสั่งแต่งตั้งทีมโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อ ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ และความมั่นคงของรัฐในมิติต่างๆ รวมถึงเผยแพร่เจตนารมณ์ของนายกรัฐมนตรี/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน บนพื้นฐานของการให้ข้อมูลข่าวสารที่ “ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันเหตุการณ์”

ในการนี้ได้แต่งตั้งให้ พลเอก สิทธิชัย มากกุญชร เป็นโฆษก กอ.รมน. พร้อมด้วย พันเอก วินธัย สุวารี และพันโทหญิง นุชระวี แจ่มจำรัส ปฏิบัติหน้าที่รองโฆษก กอ.รมน. และผู้ช่วยโฆษก กอ.รมน. อีก 3 นาย ประกอบด้วย พันโทหญิง ปรีดิ์พัฒน์ กิจจาทร, ร้อยเอกหญิง กัญญ์ณณัฐ พรนิพัทธ์กุล และร้อยเอกหญิง สวิส รังสรรค์สวัสดิ์

ซึ่งการแต่งตั้งทีมโฆษก กอ.รมน. ดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้แก่ประชาชน ถึงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ในการพิทักษ์ ปกป้อง รักษาผืนแผ่นดินไทย รวมถึงการป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงของประเทศจากภัยคุกคาม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งทีมโฆษก กอ.รมน. ชุดนี้ประกอบด้วยผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์เป็นอย่างดี พร้อมเป็นกลไกหนึ่งในการเสริมการทำงานของภาครัฐให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ควบคู่การสร้าง ความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในสังคม อันจะก่อให้เกิดความสงบสุขและความมั่นคงของสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือแจ้งข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://www.isoc.go.th เพจเฟสบุ๊ค “ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน. ISOC PR CENTER” และทวิตเตอร์บัญชี “ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน. @ISOC PR Center” หรือช่องทางสายด่วน 1374 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ร่วมแสดงความคิดเห็น