อ.พาน บูรณาการเข้มกับตร.ตรวจสถานประกอบการ โลจิสติกส์ ป้องกันแพร่ระบาดและลักลอบขนส่งยาเสพติด

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 ภายใต้การอำนวยการของ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ปลัดจังหวัดเชียงราย

โดย นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพาน มอบหมายปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมสมาชิก อส.อ.พาน บูรณาการกำลังร่วมกับ ตำรวจ สภ.พาน จ.เชียงราย ปฏิบัติการออกตรวจสถานประกอบการโลจิสติกส์อำเภอพาน ดำเนินการออกตรวจและให้คำแนะนำสถานประกอบการโลจิสติกส์ในพื้นที่ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและการลักลอบขนส่งยาเสพติด โดยเข้าตรวจสอบสถานประการโลจิสติกส์

โดยแจ้งถือปฏิบัติติดตั้งป้ายสถานประกอบการไม่รับสิ่งของผิดกฏหมาย, มีการจัดเก็บข้อมูลผู้ส่งของรวมถึงการติดตั้งกล้องวงจรปิดที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างน้อย 180 วัน ให้มีการบันทึกข้อมูลของผู้ส่งให้ตรงตามบัตรประชาชนของผู้ส่ง ซึ่งได้รัยความร่วมมือจากสถานประกอบการด้วยดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น