สร้างอาชีพด้วยสมุนไพรไทย

รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีนโยบายส่งเสริมพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่แรงงาน รวมถึงส่งเสริมการมีงานทำ และให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย 
ให้เป็นแรงงานคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริม 
การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ โดยเฉพาะพื้นที่การท่องเที่ยว

โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับนโยบายของกระทรวงแรงงานที่ต้องการให้คนทุกกลุ่มมีงานทำ มีการพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน  
ให้แรงงานมีความรู้ ความสามารถ มีมาตรฐานเพื่อรองรับความต้องการกำลังคนในอนาคต สอดรับประเทศไทย 4.0 มีการส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพ การพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพอิสระให้กับแรงงาน กรมพัฒนา ฝีมือแรงงานมีภารกิจในการฝึกทักษะอาชีพ พัฒนาศักยภาพแรงงานของคนทุกกลุ่มให้มีทักษะในการทำงาน หรือการประกอบอาชีพอิสระ ส่งเสริมการประกอบอาชีพของแรงงานนอกระบบ รวมทั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานในระดับพื้นที่และพัฒนาต่อยอดเป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ได้ให้ความสำคัญกับแรงงานนอกระบบ เนื่องจากเป็นแรงงานกลุ่มที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีหน่วยงานปฏิบัติในพื้นที่ ได้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ ดำเนินการสนับสนุน ส่งเสริม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึกอาชีพสาขาต่างๆ เช่น การประกอบอาชีพอิสระ และกลุ่มอาชีพธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ เป็นหน่วยงานสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน มีภารกิจพัฒนากำลังแรงงานด้านอุตสากรรมบริการสุขภาพและหัตถกรรมภูมิปัญญาไทย  

รวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนากำลังแรงงาน  
จึงได้จัดฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเพื่อจำหน่ายออนไลน์ ภายใต้โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ระยะเวลาฝึก 18 ชั่วโมง โดยได้ประสานบูรณาการใช้สถานที่ฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่  
จังหวัดเชียงใหม่ และผู้รับการฝึกเป็นศิษย์เก่าสาขาการท่องเที่ยว ของมหาวิทยาลัยฯ และประชาชนทั่วไป ที่สนใจสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สปาเพื่อสุขภาพด้วยภูมิปัญญาสมุนไพรไทย  

ในครั้งนี้ นางสาวลักขณา รุ่งเรือง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ได้หารือร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สะสอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
และทีมงาน เพื่อบูรณาการฝึกอบรมด้านบริการสุขภาพและการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ 
บนพื้นฐานภูมิปัญญาไทย และสร้างชุมชนท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ให้สอดคล้องกับนโยบายการท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาพของภาครัฐ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ  

ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

Tel: 0 5333 0092 (ในวันและเวลาราชการ) 

Facebook : www.facebook.com/dsdwellness 

Line ID : @skw1981n 

Email : [email protected] 

Website : www.dsd.go.th/dsdwellness

ร่วมแสดงความคิดเห็น