ความสงัด เป็นสุขของบุคคลผู้มีธรรมอันได้สดับ

“ความสงัด เป็นสุขของบุคคลผู้มีธรรมอันได้สดับ แล้วรู้เห็นสังขารทั้งปวงตามความเป็นจริงอย่างไร…

ความเป็นคนไม่เบียดเบียน คือ ความสำรวมในสัตว์ทั้งหลาย…

ความเป็นคนปราศจากความกำหนัด คือ ความก้าวล่วงกามทั้งปวงเสียได้ เป็นสุขในโลก…

ความนำออกเสียซึ่งอัสมินมานะ คือ ความถือตัวตนให้หมดได้ นี้เป็นสุขอย่างยิ่ง…”

คำอุทานของพระพุทธเจ้า เมื่อพญามุจจลินท์นาคราช จำแลงเพศเป็นมาณพน้อย ยืนทำอัญชลี ถวายนมัสการพระพุทธองค์ ในที่เฉพาะพระพักตร์ ครั้นพระพุทธองค์เสด็จประทับเสวยวิมุตติสุข ณ ร่มไม้อชปาลนิโครธ…

วันอาทิตย์ ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ร่วมแสดงความคิดเห็น