ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัด “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรมไทใหญ่ และชาติพันธุ์”

วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสุเทพ นุชทรวง ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิด “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทใหญ่และชาติพันธุ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว” ณ อาคารสักทอง ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน โดย นายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทใหญ่และชาติพันธุ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว” ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อนำเสนอผลการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม สืบสาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุ์แห่งเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือยุคโควิด-19 โดยมีการจัดกิจกรรมทาง On site และรับชมผ่านระบบ Online กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ส่วนราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/สถาบันการศึกษา/ผู้นำชุมชน/ผู้แทนเครือข่าย/อาจารย์และนักศึกษาทาง On site โดยมีมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัด

โดยในช่วงแรก มีการเสวนา เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “ประวัติศาสตร์และชาติพันธุ์เมืองแม่ฮ่องสอน” ร่วมเสวนาโดย นายประเสริฐ ประดิษฐ์ ที่ปรึกษาศูนย์ไทใหญ่ศึกษาฯ,ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสุรศักดิ์ ป้อมทองคำ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์ นายเลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล ผู้แทนเครือข่ายชาติพันธุ์ นายโยธิน บุญเฉลย เป็นผู้ดำเนินรายการ

ช่วงที่ 2 การเสวนา เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน” ร่วมเสวนาโดย นายญาณทัธ สิริวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอมร ศรีตระกูล ผู้แทนชุมชนคุณธรรมฯ บ้านผาบ่อง นายอรรถพล ทวีสุนทร รอง ผอ.ททท.สนง.แม่ฮ่องสอน แทนนายโยธิน ทับทิมทอง ผอ.ททท.สนง.แม่ฮ่องสอน โดยมี นายธนันชัย มุ่งจิต เป็นผู้ดำเนินรายการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น