ขับเคลื่อนเชียงรายให้เป็นเมืองแห่งสมุนไพร

จ.เชียงราย ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเชียงรายให้เป็นเมืองแห่งสมุนไพร ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 65 นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเชียงรายให้เป็นเมืองแห่งสมุนไพร ครั้งที่ 1/2565 โดยมี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนเชียงรายเป็นเมืองแห่งสมุนไพร ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย

สืบเนื่องจาก จังหวัดเชียงรายได้มีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเชียงรายให้เป็นเมืองแห่งสมุนไพร เพื่อเป็นการยกระดับศักยภาพ การขับเคลื่อนการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการเกษตร ในประเด็นการขับเคลื่อนเชียงรายให้เป็นเมืองแห่งสมุนไพร โดยเน้นการบูรณาการจากทุกภาคส่วน อาทิ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคีเครือข่าย ให้สามารถดำเนินการได้สำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

สำหรับข้อมูลด้านการตลาดสมุนไพรของจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่ปี 2562 – 2565 มีแนวโน้มปรับราคาลดลงในกลุ่มสมุนไพรทั่วไป ยกเว้นสมุนไพรบางชนิด เช่น ฟ้าทะลายโจร กระชาย และขิง ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง เนื่องจากฟ้าทะลายโจร กระชาย และขิง มีฤทธิ์ต้านเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ทำให้ได้รับความนิยมและประชาชนได้ให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพมากขึ้น ประกอบกับนโยบายส่งเสริมการใช้สมุนไพรของรัฐบาล เพื่อทดแทนการนำเข้ายาแผนปัจจุบัน และนำสมุนไพรมาใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง อาหารเสริมและยารักษาโรค

ทั้งนี้ นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย แนะควรคัดเลือกพืชสมุนไพรท้องถิ่นของจังหวัดเชียงรายที่น่าสนใจ เพื่อนำมาผลักดันการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย โดยให้จัดตั้งคณะทำงานชุดเล็ก เพื่อค้นหาและนำเสนอพืชสมุนไพร ก่อนที่จะดำเนินการขับเคลื่อนส่งเสริมพืชสมุนไพรชนิดนั้นๆ

จากนั้นในที่ประชุม ได้เสนอชื่อพืชสมุนไพรท้องถิ่นของจังหวัดเชียงราย ที่น่าสนใจ อาทิ ขิง ผักคาวตอง (พลูคาว) สมุนไพรเลือดมังกร ดอกเก๊กฮวย ผักจิงจูฉ่าย และสะค้าน ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรท้องถิ่นที่มีจุดเด่นและสรรพคุณที่แตกต่างกันไป โดยจะนำชื่อพืชสมุนไพรดังกล่าว นำเสนอเข้าที่ประชุมในครั้งต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น