น่าน มอบแม่กระบือ แก่กลุ่มเกษตรกรพื้นที่ ต.สถาน

” จังหวัดน่าน จัดพิธีมอบแม่กระบือ แก่กลุ่มเกษตรกรพื้นที่ต.สถาน อ.นาน้อย “
วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 เป็นประธานในพิธีมอบแม่กระบือ แก่กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกระบือพื้นที่บ้านใหม่จัดสรร ในการนี้ได้รับการเกียรติจากนายนพพร เรืองสว่าง นายอำเภอนาน้อย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการพื้นที่อำเภอนาน้อย ร่วมให้การต้อนรับ โดยในส่วนของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน นำโดยนายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์, กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์, ปศุสัตว์อำเภอนาน้อย ดำเนินการจัดพิธีมอบแม่กระบือ ตามโครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ มอบแม่กระบือให้แก่เกษตรกรเลี้ยงกระบือบ้านใหม่จัดสรร จำนวน 15 ราย แม่กระบือจำนวน 30 ตัว นำไปเลี้ยงเพื่อเป็นต้นทุนด้านปศุสัตว์ และตามเงื่อนไขของโครงการฯ ณ หอประชุมประจำหมู่บ้านใหม่จัดสรร หมู่ที่ 11 ตำบลสถาน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ร่วมแสดงความคิดเห็น