ปภ.จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร อส. กู้ภัย ประจำปี พ.ศ. 2565

ปภ.จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร อส. กู้ภัย ประจำปี พ.ศ. 2565 สายเหนืออบรมที่จังหวัดเชียงใหม่
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร อส. กู้ภัย ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนซึ่งประจำการอยู่ในอำเภอและจังหวัดมีความรู้และทักษะด้านการกู้ภัยที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน สามารถสนับสนุนหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ให้มีความพร้อมในการจัดการสาธารณภัย ซึ่งเป็นไปตามความบันทึกความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมการปกครอง ที่มุ่งพัฒนาบุคลากรในสังกดกรมการปกครองใหมีองค์ความรู้และทักษะด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อประโยชน์ในภารกิจการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชน

ซึ่งกำหนดดำเนินโครงการในพื้นที่ 12 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ ชลบุรี สมุทรปราการ เชียงใหม่ ลำปาง ตาก สุราษฎร์ธานี นครราชสีมา ชัยภูมิ พระนครศรีอยุธยา สุโขทัย พังงา และกระบี่ มีผู้เข้ารับอบรมเป็นสมาชิกกองอาสาสมัครรักษาดินแดน รุ่นละ 60 คน รวมทั้งสิ้น 720 คน โดยในวันนี้ (22 มิถุนายน 2565) มีจังหวัดที่ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการฯ ดังนี้ 1.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี ณ กองบังคับการกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2. จังหวัดตาก โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดตาก และ 3. จังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง ณ กองบังคับการกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1

ร่วมแสดงความคิดเห็น