โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช

โครงการทดลองเลี้ยงและผลิตพันธุ์ไก่พระราชทาน “โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช” จังหวัดพะเยา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ร่วมกับ กองทัพภาคที่ 3 จัดตั้งโครงการทหารพันธุ์ดี ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ให้ข้าราชการและทหารกองประจำการที่มีความสนใจด้านการเกษตร ได้มีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการปลูกผักอินทรีย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหน่วยทหารในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้ดำเนินการทำเกษตรอินทรีย์, การปศุสัตว์ และการประมง เพื่อเป็นแหล่งความมั่นคงทางด้านอาหารแก่ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ อีกทั้งยังมีพระราชประสงค์ให้ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักสะสมสำรองไว้ เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานแก่ราษฎรทั่วไปและราษฎรในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ นับเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า นั้น 
 ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 34 ได้ดำเนินการจัดตั้ง “โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช” อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นสถานที่เรียนรู้แก่ทหารกองประจำการสู่การเป็นทหารพันธุ์ดี และเป็นแหล่งเรียนรู้การทำเกษตรปลอดภัยแก่ประชาชน โดยเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นมา 
สำหรับ โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช โดย หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 34 ได้ดำเนินการโครงการทดลองเลี้ยงและผลิตพันธุ์ไก่ประดู่หางดำพระราชทาน และโครงการการทดลองเลี้ยงและผลิตพันธุ์ไก่เหลืองทองฮ่องไคร้พระราชทาน รายละเอียดดังนี้
 1. โครงการทดลองเลี้ยงและผลิตพันธุ์ไก่ประดู่หางดำพระราชทาน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 11 ธันวาคม 2564 เป็นต้นมา โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไก่ประดู่หางดำ พระราชทานจากโครงการทหารพันธุ์ดี จังหวัดน่าน เข้ามาทดลองเลี้ยง เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 แบ่งเป็นพันธุ์ไก่ประดู่หางดำ อายุ 1 – 2 เดือน จำนวน 50 ตัว และได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไก่ประดู่หางดำ จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืช จักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย เพิ่มเติมอีกจำนวน 20 ตัว แบ่งเป็นพ่อพันธุ์อายุ 4 เดือน จำนวน 4 ตัว และแม่พันธุ์ อายุ 4 เดือน จำนวน 16 ตัว เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 ปัจจุบันหน่วยมีพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ไก่ประดู่หางดำ จำนวน 60 ตัว (เพศผู้ 15 ตัว, เพศเมีย 45 ตัว)
  1. โครงการทดลองเลี้ยงและผลิตพันธุ์ไก่เหลืองทองฮ่องไคร้พระราชทาน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 27 เมษายน 2565 เป็นต้นมา หน่วยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไก่เหลืองทองฮ่องไคร้ ซึ่งได้รับพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในคราวเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงาน โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 โดยมีอธิบดีกรมปศุสัตว์น้อมเกล้าฯ ถวาย ไก่พันธุ์เหลืองฮ่องไคร้ จำนวน 10 คู่ และได้ทดลองเลี้ยง ตั้งแต่เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ไก่เหลืองทองฮ่องไคร้ 19 ตัว และมีลูกไก่เหลืองทองฮ่องไคร้ จำนวน 22 ตัว
   ทำการทดลองเลี้ยงไก่ทั้ง 2 สายพันธุ์ แบบควบคุมในคอก/เล้า เป็นการเลี้ยงไก่ที่ประหยัดพื้นที่และสามารถควบคุมการเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี รวมถึงสามารถคัดพ่อแม่พันธุ์ไก่ได้ตามต้องการ ลดอัตราเสี่ยงของการขยายเชื้อโรคติดต่อร้ายแรงในไก่ได้ ทั้งนี้การเจริญเติบโตของไก่พันธุ์เหลืองทองฮ่องไคร้นั้น มีอัตราการเจริญเติบโตค่อนข้างเร็ว
   โดยวัตถุประสงค์ของโครงการทดลองเลี้ยงและผลิตพันธุ์ไก่ประดู่หางดำ และพันธุ์ไก่เหลืองทองฮ่องไคร้พระราชทาน คือ สามารถเกื้อกูล และพึ่งพาตนเองได้โดยไม่ต้องไปจัดหาลูกไก่จากฟาร์มภายนอก, สามารถผลิตลูกไก่เพื่อหมุนเวียนในโครงการ, แจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไป, นักศึกษาวิชาทหาร, สถานศึกษาวิชาทหารในพื้นที่จังหวัดพะเยา รวมถึงเกษตรกรผู้ที่สนใจแต่ขาดเงินทุน หรือแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงทีและเพียงพอต่อไป
   จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 3 มีความพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพล, ความรู้ความสามารถ และยุทโธปกรณ์ทางทหาร รวมทั้งบูรณาการศักยภาพทางการทหารในทุกๆ ด้านของกองทัพบก เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตลอดไป

คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
22 มิถุนายน 2565

ร่วมแสดงความคิดเห็น