เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง พื้นที่ อ.พาน และ อ.ป่าแดด

วันที่ 23 มิ.ย. 65 เวลา 09.30 น. นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางจินตนา จิตรสกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะกรรมการ-สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 7 ร่วมกับ ปกครองอำเภอพาน กิ่งกาชาดอำเภอพาน ปกครองอำเภอป่าแดด กิ่งกาชาดอำเภอป่าแดด ส่วนท้องถิ่น และแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย

ออกเยี่ยมกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อำเภอพาน และอำเภอป่าแดด อำเภอละ 5 ราย ตามโครงการ “เหล่ากาชาด ห่วงใย ใส่ใจกลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ ประจำปี 2565” เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้น ให้มีการดำรงชีวิตประจำวันที่ดีขึ้น แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย สร้างความเสมอภาคในสังคม สร้างความอบอุ่นและกำลังใจกับกลุ่มเปราะบาง

ในการนี้ ได้เครื่องอุปโภค – บริโภค ผ้าห่ม นม ไข่ไก่ และเงินสด รายละ 3,000 บาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น