รร.เทพนารี เข้าร่วมเข้าค่ายลูกเสือฯ

ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รร.เทพนารี เข้าร่วมเข้าค่ายลูกเสือฯ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ

นางสุกานดา พันธุ์นิติพงศ์ ผอ.รร.เทพนารี อ.สูงเม่น จ.แพร่ เผยกับผู้สื่อข่าววา นับเป็นความภาคภูมิใจอีกกิจกรรมหนึ่งที่รร. เทพนารี ได้รับความไว้วางใจและได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนของจังหวัดแพร่ตามคำสั่งสำนักงานลูกเสือจังหวัดแพร่ ที่ 17 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 ความว่า

ตามที่ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ไต้กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งขาติประจำปี พ.ศ.2565 ในวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ


โดยขอความร่วมมือสำนักงานลูกเสือจังหวัด จัดส่งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมเข้าค่ายลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นั้นเพื่อให้การเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งขาติ ประจำปี 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานลูกเสือจังหวัดแพร่ จึงแต่งตั้งลูกเสือ เนตรนารี จากกองลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญโรงเรียนเทพนารี เป็นตัวแทนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมงานพิธีฯ ในระหว่างวันที่ 29มิถุนายน – 2กรกฎาคม2565 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ดังนี้1. นายธีรศักดิ์ พรมอ้าย ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ 2. นางสาวรัชตา ปัญญามาก ผู้กำกับเนตรนารีวิสามัญ 3. นายพรพิพัฒน์ สุดานิตย์ ลูกเสือวิสามัญ 4. นายศุภณัฐ รัตนวิมลชัย ลูกเสือวิสามัญ 5. นายธฤต อินต๊ะกัน ลูกเสือวิสามัญ 6. นายชโยดม ถุงแก้ว ลูกเสือวิสามัญิ 7. นายภูเบศร์ กาศเกษม ลูกเสือวิสามัญ8. นายจิรายุ ขอบรูป ลูกเสือวิสามัญ 9. นายปารเมศ สุขสกลลูกเสือวิสามัญ 10. นายจิรพงศ์ ใจพรม ลูกเสือวิสามัญ
11. นายพีรพงษ์ กอบกอง ลูกเสือวิสามัญ12. นางสาวสุภาวดี ภู่เมือง เนตรนารีวิสามัญ13. นางสาวศศิวิมล ตอนดง เนตรนารีวิสามัญ 14. นางสาวแทนธยาน์ มะลิ เนตรนารีวิสามัญ 15. นางสาวธัญวรัตน์ เดชธรรม เนตรนารีวิสามัญ16. นางสาวปณิฏฐา เขื่อนแข เนตรนารีวิสามัญ 17. นางสาวธนพร เสียงเย็นเนตรนารีวิสามัญ 18. นางสาวศรัญญา ตีอินต๊ะ เนตรนารีวิสามัญ 19. นางสาวพิชญา เหล่ากาวี เนตรนารีวิสามัญ
20 นางสาวยมลภัทร ขัดแสนจักร เนตรนารีวิสามัญ

โดยให้ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ และผู้บังคับบัญชาที่ใด้รับการแต่งตั้ง เดินทางเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2565 และปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนจังหวัด ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ในวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม2565 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสั่ง ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น