เยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์

กาชาดเชียงราย เยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์

วันที่ 23 มิ.ย. 65 เวลา 10.30 น. และเวลา 14.30 น. นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ ดร.ณรงค์ ศรีชัยบุญสูง หัวหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย คณะกรรมการ-สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 5 ร่วมกับ ปกครองอำเภอเวียงป่าเป้า กิ่งกาชาดอำเภอเวียงป่าเป้า ปกครองอำเภอแม่ลาว กิ่งกาชาดอำเภอแม่ลาว

ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ลาว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว ส่วนท้องถิ่น และแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ออกเยี่ยม ติดตามอาการป่วย การรักษา ตลอดจนสภาพความเป็นอยู่ ของผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า และอำเภอแม่ลาว ดังนี้

1.พระคมกริช กันทะปวน อายุ 36 ปี ป่วยด้วยโรคอ้วนและเบาหวาน เยี่ยม ณ วัดหนองบัว หมู่ที่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

2.ด.ช.ชลกร ตามิ อายุ 14 ปี ป่วยด้วยโรคหัวใจพิการตั้งแต่กำเนิด (หัวใจ3ห้อง) ชนิดเขียว เยี่ยม ณ บ้านเลขที่ 361 หมู่ที่ 5 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ป่วย ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ผ้าห่ม นม ไข่ไก่ และเงินสด รายละ 2,000 บาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น