พิธีประกาศเกียรติคุณ และมอบเกียรติบัตร นศ.มช. 2565

พิธีประกาศเกียรติคุณ และมอบเกียรติบัตร แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีประกาศเกียรติคุณ และมอบเกียรติบัตร แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อยกย่องชมเชยและเป็นเกียรติประวัติ แก่กรรมการองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการหอพักนักศึกษา นักศึกษาที่ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริต และเป็นเยาวชนดีเด่นด้านต่างๆ และเป็นนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาท เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น