ลำพูน คัดสรรชุมชนดีเด่นรอบแรก ระดับจังหวัด ประจำปี 2565

นางบำเพ็ญ เมืองมูล พัฒนาการ จ.ลำพูน/หัวหน้าคณะทำงานกลั่นกรองการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด มอบหมายให้ ดร.อัจฉราวรรณ มณีขัติย์ ที่ปรึกษา เป็นประธานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด พร้อมคณะทำงานลงพื้นที่ อ.เวียงหนองล่อง คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 ที่ ศาลาอเนกประสงค์บ้านล้องเครือกวาว หมู่ที่ 5 ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง โดยมี นายวิทวัฒน์ พิกุลทอง ปลัดอำเภอ นางจุฬาลักษณ์ เอ่งฉ้วน พัฒนาการอำเภอเวียงหนองล่อง พร้อมผู้นำชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับคณะทำงาน

จากนั้นคณะกรรมการได้เยี่ยมชมกิจกรรมการพัฒนาชุมชน 2 จุด ทั้งที่สวนจรินทร เกษตรกรรุ่นใหม่ จ.ลำพูน 2)วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ครบวงจร สำหรับการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น มีวัตถุประสงค์ เพื่อคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ที่มีผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน สำหรับเข้ารับพระราชทานโล่รางวัล เพื่อเชิดชูเกียรติรวมทั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ซึ่งแบ่งเป็น 4 ประเภท ผลดำเนินการ อ.เวียงหนองล่อง มีกลุ่มร่วมคัดสรรครบ 4 ประเภท โดย ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข /บ้านล้องเครือกวาว

หมู่ที่ 5 ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง ประเภทกลุ่ม/องค์กรแกนหลักในการพัฒนาหมู่บ้าน /คณะกรรมการพัฒนาสตรีบ้านล้องเครือกวาว ประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน /ผู้นำ อช.ชาย นายวิเชียร ปัญญาเหล็ก /ผู้นำ อช.หญิง นางกาญจนา ฟองฝั้น และประเภทตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/ ต.หนองยวง

ร่วมแสดงความคิดเห็น