ร.ร.พุทธิโศภน ร่วมแสดงพลังในกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2022

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาสำคัญที่ก่อภัยมหันต์ต่อมนุษยชาติทั่วโลก ทุกประเทศ ต่างพยายามร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว “สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ” จึงได้มีมติกำหนดให้ วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็น “วันต่อต้านยาเสพติดโลก”

โรงเรียนพุทธิโศภน ได้ร่วมจัดกิจกรรม “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ประจำปี 2565 โดย นายดำรง มาตี๋ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานนำกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ และนำคณะครูและนักเรียนกล่าวคำปฏิญาณ มีการแสดงของนักเรียนกลุ่ม To Be Number One และการเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด บริเวณถนนราชมรรคาผ่านชุมชนใกล้เคียง เพื่อประกาศการต่อต้านยาเสพติด และรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงโทษภัยและห่างไกลจากยาเสพติด

ร่วมแสดงความคิดเห็น